Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

In deze algemene voorwaarden vind je onder meer de huisregels, informatie over de betalingscondities- en voorwaarden, een verwijzing naar de privacy statement en de wijze waarop wij als fysiotherapiepraktijk met een eventuele klacht omgaan. Je kunt de algemene voorwaarden ook terugvinden op de website. We gaan ervan uit dat je je conformeert aan deze voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing zolang je onder fysiotherapeutische behandeling bent. Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico. Als je opmerkingen of ideeën hebt ter verbetering van de dienstverlening dan horen wij dit graag. Je kunt dit zowel mondeling als per email (info@fysiokb.nl) aan ons doorgeven.

Huisregels 

 • Binnen de praktijk gedraagt iedereen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden. 
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte, behandelkamer, in het pand of buitenterrein. Heb je waardevolle spullen bij je? Overleg dit met de behandelend kinesist, dan zoeken we naar een passende oplossing. 
 • Applied Movement aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de kinesist hebben gehouden. 
 • In geval van calamiteiten volg je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op. 
 • Als je een afspraak hebt kun je plaats nemen in de wachtruimte. De kinesist haalt je vanzelf op. Loop niet zelf de behandelkamer binnen, daarmee stoor je de behandeling van een andere patiënt. 
 • Bij je eerste afspraak neem je een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort,  identiteitskaart). Ben je doorverwezen door een arts of specialist? Neem dan ook de verwijspapieren mee. 
 • In verband met jouw en mijn hygiëne, vragen wij je bij elke behandeling een handdoek mee te brengen en aandacht te geven aan je verzorging. Denk aan persoonlijke hygiëne en gepaste (onder)kleding. De behandelend therapeut kan voor onderzoek of behandeling vragen je gedeeltelijk uit te kleden. 
 • Als je als onderdeel van je behandeling ook gebruik maakt van de sportzaal, zorg dan voor makkelijk zittende (sport)kleding. 
 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij wordt aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als je hier bezwaar tegen hebt moet je dit direct aangeven. 
 • Als je door bijvoorbeeld geloofsovertuiging bezwaar hebt tegen bepaalde behandelingen en/of vormen van behandelingen, maak dit dan bij de eerste afspraak kenbaar. Onze therapeut kan dan beoordelen of je op een andere manier behandeld of geholpen kan worden.

Betalingscondities en- voorwaarden 

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen jou als cliënt en de kinesist  van Applied Movement:  

 • Na elke behandeling wordt er afgerekend middels bancontact, payconiq of contant tenzij anders afgesproken.
 • Aan het eind van elke maand wordt een getuigschrift opgemaakt voor terugbetaling van de mutualiteit.
 • Bij mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming passen wij de conventietarieven toe.
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeer je in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum. 
 • Als aan de betalingsverplichting niet tijdig is voldaan, dan start Applied Movement een herinneringsprocedure. 
 • Als je in gebreke blijft, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. De verschuldigde kosten voor het incassobureau komen voor jouw rekening. 
 • Wil je een afspraak afzeggen of verzetten? Je kunt dit kosteloos tot 24 uur voor de afspraak doen. Wij kunnen dan jouw afspraaktijd aanbieden aan iemand anders. Als je de afspraak binnen 24 uur voor de afspraak afzegt, dan brengen wij de kosten bij je in rekening. Dit geldt ook als je de afspraak bent vergeten. Deze kosten worden niet vergoed door  je mutualiteit. Buiten openingstijden kun je de voicemail inspreken of een e-mail sturen om af te zeggen of te verzetten.

Aansprakelijkheid 

 • Applied Movement is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn; 
 • Applied Movement is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor jou voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het jouw verzuim om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan; 
 • Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. Je vrijwaart Applied Movement tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Applied Movement ten behoeve van jou verrichte behandelingen en/of dienstverlening; 
 • Applied Movement is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening; 
 • Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, dat voor de behandelingen en/of dienstverlening in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan, door de patiënt aan Fysio KB is betaald, met een maximum van € 1.000,00.

Privacyverklaring 

Applied Movement houdt, om je behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van je persoonlijke en medische gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt diverse plichten en heeft de patiënt een aantal rechten. Applied Movement heeft hiervoor een privacyverklaring opgesteld. Applied Movement behoudt zich het recht voor dit privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing wordt op de website bekend gemaakt. Wij adviseren je dan ook regelmatig op de website te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Klachten 

Applied Movement streeft er naar om diensten te leveren die aansluiten bij je wensen en verwachtingen. Als je niet tevreden bent, horen wij dat graag.

Intellectuele eigendomsrechten 

Het is, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming, niet toegestaan om door of namens Applied Movement geproduceerde adviezen, trainingen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.